Inici del Contingut

Formació prèvia acreditada

  • Documentació que s'ha de presentar juntament amb la preinscripció:

Expedient acadèmic general i específic 

Curriculum vitae
Altres documents que s’adeqüin a la formació
 

Per establir les condicions d'accés i criteris d'admissió al màster s'ha tingut en compte la norma que estableix l'article 16 i 17 del Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010.

Per a la selecció dels estudiants preinscrits s'aplica un barem específic de puntuació aplicat per la comissió d'estudis del màster. Inclou aspectes com l'expedient acadèmic (fins a un màxim de quatre punts), les titulacions (fins a un màxim de 1,5 punts), la vida laboral (experiència professional dins l'àmbit de la salut a raó de 0.1 punts per any treballat amb un màxim de 5 anys), i altres mèrits (fins a 4 punts) on s'inclouen:

  • Participació en projectes d'investigació (0,5 per projecte).

  • Presentació de comunicacions en format oral o pòster en congressos científics nacionals o internacionals (0.1 en el cas de comunicació oral i 0.05 en el cas de pòster, fins un màxim de 0.7) 

  • Nivell d'anglès.

  • Col·laboració docent

  • Publicacions

  • Estades a l'estranger en institucions sanitàries, centres de recerca o universitats (l'estada no ha de ser inferior a tres mesos inenterromputs)

  • Formació continuada (títols propis de postgrau i màster amb orientació professional) 


També es realitza una entrevista personal amb tots els preinscrits de manera que es puguin valorar les seves expectatives amb els estudis de màster i la seva disponibilitat per així poder-los assessorar sobre la idoneïtat de plantejar uns estudis a temps parcial o ha temps complet.