Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Guies docents 2014-2015

Altres cursos:  2013-2014
 
Planificació Docent del curs 2014-2015:
 

Codi

Assignatura Tipus Període ECTS Departaments implicats

14480  

Metodologia de la Recerca Quantitativa en Salud OB 1r. 10

Infermeria

Medicina

14481

Metodologia de la Recerca Qualitativa en Salut

OB 1r. 8

Infermeria

Geografia i Sociologia

14483

Comunicació i Transferència dels Resultats de Recerca en Salut OB 2n. 6 Infermeria

14488

Anàlisis de Dades en la Recerca Qualitativa en Salut OB 2n 4

Infermeria

Medicina

14489

Anàlisis i Dades en la Recerca Quantitativa en Salut OB 2n. 5

Infermeria

Medicina

14484

Envelliment saludable OP Anual 15 Infermeria

14485

Recerca Clínica i Epidemiològica OP Anual 15

Infermeria

Cirurgia

14486

Recerca Crítica en Salut OP Anual 15 Infermeria

14487

Treball Fi de Màster TFM 2n. 12

Infermeria

Medicina

Cirurgia

Geografia i Sociologia

true