Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Universitari en Recerca en Salut

  • PLA D'ESTUDIS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN RECERCA EN SALUT (extingit)

Titulació:Màster Universitari en Recerca en Salut
Durada:1 anys 
Crèdits ECTS:60 
Títol a què dóna dret:
Publicació del Pla d'Estudis al BOE:15 de novembre de 2013
Centre docent: Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
                            Carrer de Montserrat Roig, 2
                            E25198 Lleida
                            Tel. +34 973 70 24 00

                            FAX. +34 973 70 24 72
                           http://www.fif.udl.cat
Estructura del Títol

Mòdul Caràcter de la Matèria Crèdits
Mòdul 1

Metodologia científica(OB)

Eines per la recerca (OB)

Treball fi de Màster (TFM)

18

15

12

Mòdul 2

Optatives (OP)

Optatives (OP) 15
                TOTAL 60
 
El Màster Universitari en Recerca en Salut esta format per dos mòduls. El primer, de caràcter obligatori, està destinat a la formació en metodologia científica i aquelles eines que són necessàries en la recerca avançada en salut. El segon mòdul el conforma l'optativitat i es pot escollir entre tres itineraris:

- Itinerari A: Envelliment saludable
- Itinerari B: Recerca clínica i epidemiològica
- Itinerari C: Recerca crítica en salut

MODALITAT:

El màster es desenvolupa mitjançant un sistema de docència semipresencial que permet compaginar-lo amb l’activitat laboral i els compromisos personals, a més d’oferir la possibilitat de realitzar la matrícula a temps parcial.

L'assistència presencial suposa entre un 20-30% de la càrrega total dels crèdits del Màster. La formació virtual es realitza mitjançant la plataforma SAKAI

Altres cursos: 2012-2013  2013-2014
 
Planificació Docent del curs 2014-2015:
 

Codi

Assignatura Tipus Període ECTS Departaments implicats

14480  

Metodologia de la Recerca Quantitativa en Salud OB 1r. 10

Infermeria

Medicina

14481

Metodologia de la Recerca Qualitativa en Salut

OB 1r. 8

Infermeria

Geografia i Sociologia

14483

Comunicació i Transferència dels Resultats de Recerca en Salut OB 2n. 6 Infermeria

14488

Anàlisis de Dades en la Recerca Qualitativa en Salut OB 2n 4

Infermeria

Medicina

14489

Anàlisis i Dades en la Recerca Quantitativa en Salut OB 2n. 5

Infermeria

Medicina

14484

Envelliment saludable OP Anual 15 Infermeria

14485

Recerca Clínica i Epidemiològica OP Anual 15

Infermeria

Cirurgia

14486

Recerca Crítica en Salut OP Anual 15 Infermeria

14487

Treball Fi de Màster TFM 2n. 12

Infermeria

Medicina

Cirurgia

Geografia i Sociologia

 

 Prerequisits del màster (no n'hi ha cap)
true