Inici del Contingut

Objectius i competències

  • COMPETÈNCIES GENERALS

CG1. La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha de ser capaç de descriure el mètode científic i saber aplicar-lo en el desenvolupament de la recerca en ciències de la salut.
CG2. La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha d'identificar els fonaments de la intervenció basada en l'evidència i aplicar-los en la presa de decisions en la pràctica clínica.
CG3. La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha de reconèixer les estratègies de recerca adequades per a realitzar estudis específics i dissenys d'investigació.
CG4. La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha d'integrar coneixements en recerca i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CG5. La persona titulada amb el màster de recerca en salut ha de tenir capacitat per aplicar estratègies de cerca i el maneig de fonts d'informació i documentació científica.
CG6. La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha de ser capaç de comunicar conclusions-i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 CG7. La persona titulada amb el màster de recerca en salut ha de tenir capacitat i habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autònoma o autodirigida.
CG8. La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha de posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
CG9. La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha de tenir habilitat per treballar en grups multidisciplinaris de recerca en salut tant nacional com internacional.
CG10 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

  • COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
 CE1: La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha de ser capaç de descriure els dissenys metodològics utilitzats en la investigació en salut, tant quantitatius com qualitatius.
CE2: La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha de ser capaç d'internalitzar i aplicar els principis ètics en investigació clínica, prendre decisions en base a aquests principis en situació de conflicte, així com conèixer les seves limitacions.
CE3: La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha de ser capaç de dissenyar preguntes de recerca sobre àrees d'incertesa de la pràctica clínica.
CE4: La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha de ser capaç de descriure les principals fonts d'informació basada en l'evidència, tant en resultats d'investigació quantitativa com qualitativa.
CE5: La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha de ser capaç d'emprar instruments d'avaluació crítica d'articles d'investigació qualitatius i quantitatius.
CE6: La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha de tenir coneixements i aplicar el llenguatge d'escriptura científica en la comunicació de resultats de salut
CE7: La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha de ser capaç de descriure i aplicar les tècniques més habituals per explorar i analitzar les dades, les relacions entre variables o categories i el contrast d'hipòtesis tant en investigació quantitativa com qualitativa.
CE8.La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha de ser capaç de dissenyar un projecte de recerca en l'àmbit de la salut dins d'un context específic.
CE9. La persona titulada amb el màster en recerca en salut ha de formular i identificar problemes de salut i aplicar les teories i tècniques concretes per a la seva anàlisi.